Keurmerk Opleidingsschool

Opleiden in de school

In de regio Utrecht werken VO- en MBO-scholen en de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes) en Universiteit Utrecht (Graduate School of Teaching) en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht intensief samen bij het opleiden van leraren in de school. In de opleiding staat de onderwijspraktijk centraal. De ontwikkeling van de beroepscompetenties vindt daarbij voor een groot deel op de opleidingsschool plaats. Elk jaar zoeken ongeveer 2000 bachelor studenten van de HU en 400 master en minor studenten van de UU een leerwerkplek op een erkende opleidingsschool. De opleidingsschool speelt een belangrijke rol bij het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten van de lerarenopleiding tijdens hun stage. Het opleiden wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid en is dus niet voorbehouden aan de lerarenopleiding.

Om de kwaliteit van het opleiden in de school te borgen, heeft het Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO-BVE Regio Utrecht in 2003 de eerste versie van het Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld. Inmiddels is het Keurmerk ondergebracht bij het Regionaal Netwerk Opleidingsscholen Midden Nederland.

Het Regionaal Netwerk ziet het opleiden in de school als een kansrijke ontwikkeling waarmee het opleidingsinstituut en de samenwerkende scholen graag verder willen. Het leren op de werkplek van studenten zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen de school waarbij opleiden, professionaliseren en schoolontwikkeling bij elkaar komen. Er ontstaat een leerklimaat voor alle medewerkers binnen de school.

Kwaliteitsborging

Het opleiden in de school neemt een belangrijke plaats in binnen de lerarenopleiding en de scholen. Het samen opleiden vraagt van alle betrokkenen een grote inspanning. Taken en verantwoordelijkheden moeten op elkaar afgestemd worden. Vertrouwen in elkaars deskundigheid is noodzakelijk. Met de invoering van de bekostiging van “Opleiden in de school” door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2009 is het belang van goede kwaliteitsborging toegenomen. Het Keurmerk Opleidingsschool sluit aan bij het kwaliteitskader van Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren & Inductie (januari 2020) m.b.t. het opleiden in de school. 

Het keurmerk in de school

In maart 2014 zijn ruim 70 scholen met een keurmerk geënquêteerd. Op de vraag “kunt u aangeven welke voordelen van het keurmerk voor uw school van belang zijn?” gaven de schoolleiders en schoolopleiders de volgende antwoorden: (meerdere antwoorden waren mogelijk). 

Het keurmerk:

1. biedt een spiegel op het functioneren van de opleidingsschool (alle processen worden tegen het licht gehouden) (90%)

2. is een bewijs dat de kwaliteit van de opleidingsschool geborgd is (intern en extern) (90%)

3. biedt een goede profilering naar studenten (72%)

4. biedt een goede profilering naar docenten en aankomende docenten (62%)

5. biedt toegang tot samenwerkingsverbanden met de instituten en de andere opleidingsscholen (50%)

6. biedt voorrang bij het vervullen van stageplaatsen (48%)

7. levert meer studenten op (met name van tekortvakken) (44%)

8. biedt toegang tot deelname aan onderzoek (26%)

9. biedt toegang tot deelname aan door OCW gesubsidieerde projecten (24%)

10. biedt studenten extra onderzoeksopdrachten (24%)

Meer lezen?